Điều Khoản Sử Dụng Xoilac TV Tại Website blackmetalmovie.com

Khi bạn vào hoặc dùng trang web https://www.blackmetalmovie.com/ (gọi là “Dịch vụ”) do Xoilac quản lý, bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”).

Chúng tôi còn có Chính sách quyền riêng tư để quy định cách bạn dùng Dịch vụ của chúng tôi và làm rõ cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin liên quan đến việc bạn dùng các trang web của chúng tôi.

Khi bạn đã đọc và hiểu các Thỏa thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng, bạn đã đồng ý với chúng tôi về các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư này (“Thỏa thuận”). Các Điều khoản này có hiệu lực đối với tất cả những ai vào, dùng hoặc muốn vào hoặc dùng Dịch vụ.

Dịch vụ không dành cho trẻ em

Dịch vụ chỉ dành cho những người đã tròn mười tám (18) tuổi trở lên. Bạn phải chắc chắn và xác nhận rằng bạn đã đủ mười tám (18) tuổi và có khả năng, quyền và năng lực để ký kết thỏa thuận này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn không được phép vào và dùng Dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung của nó (trừ Nội dung do người dùng cung cấp), các tính năng và chức năng là tài sản duy nhất của Xoilac và các bên cấp phép cho Xoilac. Dịch vụ được bảo hộ bởi luật bản quyền, thương hiệu và các luật khác ở trong và ngoài nước. Bạn không được dùng nhãn hiệu của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Xoilac.

Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chúng tôi sẽ xử lý mọi khiếu nại rằng Nội dung đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được uỷ thác hành động thay mặt cho một người và bạn tin rằng có tác phẩm bị sao chép một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng gửi khiếu nại của bạn qua email, với tiêu đề: “Vi phạm bản quyền” và bao gồm trong khiếu nại của bạn một số thông tin chi tiết về Vi phạm như được liệt kê dưới đây, trong “Thông báo DMCA và Thủ tục cho các khiếu nại vi phạm bản quyền”

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) đối với các khiếu nại sai lệch hoặc thiếu thiện chí về việc vi phạm bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ về bản quyền của bạn.

Thông báo DMCA và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau theo hình thức văn bảnđể biết thêm chi tiết):

Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được uỷ thác hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi của bản quyền; Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (nghĩa là địa chỉ trang web) của vị trí có tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền; Xác định URL hoặc vị trí khác cụ thể trên Dịch vụ nơi có tài liệu mà bạn cho là vi phạm; Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; Một tuyên bố của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép. Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được uỷ thác hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Quy định pháp lý Các Điều khoản này sẽ tuân theo và được giải thích theo luật pháp của Việt Nam, luật điều chỉnh hợp đồng mà không xét đến các nguyên tắc xung đột luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều kiện nào trong các Điều khoản này sẽ không làm mất đi các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của các Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.

Nhìn nhận

Bằng cách dùng dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản dịch vụ này và đồng ý chịu sự ràng buộc của chúng.

Điều luật áp dụng Các Điều khoản này sẽ tuân theo và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam, luật điều chỉnh hợp đồng mà không xét đến các nguyên tắc xung đột luật.

Thay đổi Dịch vụ Chúng tôi có quyền ngừng hoặc thay đổi Dịch vụ của mình và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, kể cả người dùng đã đăng ký.

Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản này theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục dùng Nền tảng sau khi đăng Điều khoản sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục vào hoặc dùng Dịch vụ của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép dùng Dịch vụ.

Miễn trừ

Việc kênh Xoilac từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Điều khoản sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và bất kỳ sự thất bại nào của kênh trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.

Scroll to Top